به وب سایت گلنور سولار خوش آمدید

دپارتمان گلنور سولار با هدف طراحی، تامین و اجراء سیستم های فوتولتائیک و انجام پروژه های مربوطه در گروه روشنایی گلنور تاسیس شده است.

در حال حاضر واحد گلنور سولار در سه بخش زیر در حال انجام فعالیت می باشد.
۱- واحد تحقیق و توسعه گلنور سولار
۲- آزمایشگاه تجهیزات فوتولتائیک
۳- مهندسی فروش تجهیزات فوتولتائیک
در واحد تحقیق و توسعه گلنور سولار، طراحی، ساخت و بهینه سازی تجهیزات فوتولتائیک صورت می پذیرد. هدف اصلی از فعالیت های انجام شده در این واحد بومی سازی تجهیزات و کسب دانش فنی مرتبط با تجهیزات فوتولتائیک می باشد. همچنین برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و حرفه ای به منظور آشناسازی ارگان ها، سازمان ها و ایجاد بستر مناسب جهت توسعه فعالیت های فوتولتائیک بخش دیگری از فعالیت های تحقیق وتوسعه را به خود اختصاص داده است.